Dziewczęca Służba Maryjna

Dziewczęca Służba Maryjna

Obecnie do DSM przy Parafii Narodzenia NMP w Siedliskach – Bogusz należą 23 dziewczynki z klas III do VIII. Opiekę nad nimi sprawuje Moderatorka Pani mgr Joanna Kaczmarczyk

Celem DSM jest poznanie Maryi oraz naśladowanie jej w codziennym życiu, przez wzajemną miłość, służbę i otwartość. Cechy te winny charakteryzować każdą „Maryjkę” i tak powinna żyć także w swoim środowisku, a więc w rodzinie i szkole. Hasłem DSM jest:

„Przez Maryję do Jezusa”.

DSM jest koncepcją formacji dziewcząt w duchu maryjnym w wieku od 9 do 14 lat życia. Przyjmowane są przede wszystkim dziewczęta od klasy III szkoły podstawowej. Od września do grudnia trwa czas kandydatury dla dziewczynek. Jest to czas, gdzie kandydatki zapoznają się z celem grupy. Uroczyste przyjęcie odbywa się zwykle 8 grudnia, gdzie dziewczynki składają uroczyste przyrzeczenie, a następnie otrzymują niebieskie pelerynki i Cudowny Medalik są to ich zewnętrzne znaki przynależności do wspólnoty Maryjnej.

Spotkania DSM odbywają się w soboty o godz. 10.00. Dziewczynki zgłębiają prawdy Boże, a szczególnie uczą się naśladować Maryję, która jest ich patronką. Angażują się w oprawę liturgiczną niedzielnych Mszy św., świąt i uroczystości. Służbę pełnią też codziennie na nabożeństwach różańcowych, majowych i roratach. Adorują też Pana Jezusa w Wielki Piątek i Sobotę.

Do ich obowiązków należy:

Regularne uczestnictwo w tygodniowych spotkaniach grupy;

Wypełnianie „Pięciu Zadań Dziecka Maryi”:

     Posłuszeństwo

     Wspólnota

     Radość

     Ofiara

      Przyjaźń z Jezusem

Codzienne odmawianie w łączności z rannym pacierzem następującej modlitwy:

„O pani moja, o Matko moja,

cała się Tobie oddaję,

ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje,

serce moje i całą siebie.

Gdy przeto Twoją jestem,

o dobra Matko,

broń mnie i strzeż

jako dziecka i własności Twojej. 

Amen.”

Nazwa ta zawiera najkrótszą syntezę programu duszpasterskiego realizowanego dla duchowego i moralnego rozwoju dziewcząt.

Oto pełniejszy sens określenia Dziewczęca Służba Maryjna:

Dziewczęca – świadomie i wbrew modnej dziś i wszechobecnej koedukacji, prowadzimy pracę z dziewczętami mając na uwadze szczególnie te potrzeby, które wynikają z faktu, że są kobietami „in statu ferii” – czyli na tym etapie, kiedy kobiecość w nich dopiero się budzi i rozwija. Chcemy pomóc im zarówno w odkryciu właściwego obrazu ideału dziewczyny i kobiety chrześcijańskiej, jak i w trudnej pracy nad kształtowaniem swej osobowości. Do naszych grup mogą należeć dziewczęta w wieku od 9 do 16 lat.

Służba – określenie to mówi o celu istnienia grupy. Jest nim najogólniej mówiąc służba, czyli działanie dla czyjegoś dobra, poświęcenie sił, praca dla jakiejś ważnej i dobrej sprawy czy idei. Służyć, to znaczy także „być do czyjejś dyspozycji, być komuś w czymś pomocnym” (por. Słownik j. polskiego, t. III, s. 262, Warszawa 1981). Inspirację do kształtowania takiej postawy można czerpać zarówno z życia świeckiego, w którym nawet określone ważne zawody nazywa się służbą (służba zdrowia, służba wojskowa, itp.), jak i przede wszystkim ze źródeł religijnych. Sam Chrystus, Syn Boży, nazywany przez Proroków Starego Testamentu „Sługą Jahwe”, przyszedł, aby służyć i polecił Apostołom, by byli sługami wszystkich. Szczególnie bliskim i zawsze aktualnym ideałem służby jest dla dziewcząt Maryja. Dlatego przyjęta nazwa zawiera przymiotnik „Maryjna”.

Maryjna – Dziewica z Nazaretu powiedziała przy Zwiastowaniu, że jest i pragnie być zawsze służebnicą Pańską. W czasie swego ziemskiego życia służyła Chrystusowi, pomagała Apostołom i pierwszym gminom chrześcijańskim. Teraz służy Kościołowi jako Jego najlepsza Matka”.

LOGO DSM

„Na niebieskim tle, ukazana jest stylizowana biała lilia. Wyrasta ona jakby ze złotego półksiężyca. Środkowa część łodyżki tworzy krzyż. Górna część z kwiatem przechodzi przez złotą koronę.

W symbole te wpisane są litery DSM. Symbolika znaczka jest prosta i nie wymaga szerszych wyjaśnień.

Kolor biały i lilia to symbole niepokalanego poczęcia, dziewictwa Maryi i nieskalanej czystości Jej duszy.

Kolor złoty i korona to znak Jej godności królewskiej. Krzyż powszechnie przyjęty znak Chrystusa, może być bliżej wyjaśniany jako przypomnienie udziału Maryi w ofierze Boskiego Syna, dzięki której stała się naszą Współodkupicielką. Wreszcie kolor niebieski oznaczający niewinność przypomina przywilej Wniebowzięcia Maryi”.