Sakramenty

CHRZEST

Sakrament Chrztu świętego udzielany na prośbę rodziców dziecka w terminie uzgodnionym z proboszczem.

Chrzest należy zgłosić najpóźniej tydzień przed planowanym chrztem. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC w przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.


Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

Rodzicami chrzestnymi mogą być – praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.

Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:
Niepraktykujące
Pozostające w cywilnych związkach małżeńskich

Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą:
Białej szaty
Świecy chrzcielnej

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu chrztu świętego.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony.

Sakrament, który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili (kan. 879).

Sakrament bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się przez nałożenie ręki i wypowiedzenie słów przepisanych w zatwierdzonych księgach liturgicznych (kan. 880 §1).

Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne (kan. 889).

Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem (kan. 892).

Ten może spełniać zadania świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874 §1.

Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (kan. 893).

Przyrzeczenie abstynenckie

Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania:
świadectwo chrztu
zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii lub w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii.

Podstawą przygotowania jest program katechezy szkolnej i spotkania formacyjne (raz w miesiącu) przy parafii.

Podstawą dopuszczenia do Bierzmowania będzie Dzienniczek Praktyk Religijnych Kandydata.


Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody swojego ks. proboszcza. 

Sakrament Pokuty sprawowany jest w naszym Kościele, codziennie pół godziny przed wszystkimi Mszami.
Spowiedź św. pierwszoczwartkowa od godz. 18.00 (17.00 – czas zimowy)
Spowiedź św. pierwszopiątkowa od godz. 17.00 (16.00 – czas zimowy)
Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy zgodnie z podawanym w ogłoszeniach harmonogramem.

W naszej parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje dzieci klas trzecich szkół podstawowych.

Stałym terminem I Komunii będzie I niedziela maja.

Podstawą przygotowania jest program katechezy szkolnej i spotkania formacyjne (raz w miesiącu) przy parafii.

Podstawą dopuszczenia do I Komunii będzie Dzienniczek Praktyk Religijnych Dziecka i Rodziców.

W sprawach I Komunii Św. prosimy kontaktować się z księdzem Proboszczem. 

Sakrament Namaszczenia Chorych

Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze (kan. 1004).

Sakramentu należy udzielać chorym, którzy – będąc przytomni na umyśle – przynajmniej o niego prosili (kan.1005).

Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim (kan. 1007).

Regularnie do chorych zgłoszonych w zakrystii lub kancelarii udajemy się w pierwsze piątki miesiąca lub w innych uzgodnionych terminach.
W nagłych przypadkach można wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy.

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej na przeprowadzenie rozmów kanonicznych lub licencja na udzielenie samego ślubu, którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą, następujące dokumenty:
Dowód osobisty
Aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)
Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
Zaświadczenie o udziału w kursie przedmałżeńskim
W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
Świadectwo religii z ostatniej klasy
Jeżeli osoby zawarły wcześniej związek cywilny dokument potwierdzający ten fakt.


Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

Dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu zamiaru małżeństwa oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem

Trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej

Udział w dniu skupienia

Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:

Licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią

Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego ślubu cywilnego

Dokument potwierdzający wygłoszenie zapowiedzi w innych parafiach

Dokument potwierdzający spełnienie wymagań postawionych na pierwszym spotkaniu (poradnia, dzień skupienia).

Pogrzeb Katolicki

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.

Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
Akt zgonu z USC
Karta zgonu wydana przez lekarza
Informację o przyjęciu sakramentów świętych

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej – przyjęcie Komunii świętej – jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
Msza święta w 7 i 30 dzień śmierci,
Msza święta w rocznicę śmierci,
Msza święta w innych terminach (np. w dzień imienin),
“Wypominki” w miesiącu listopadzie lub roczne.

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów,